top of page

סוגי מנויים

Consulting

מנוי שנתי

מנוי לתקופה של שנה.

אופניים רגילים - שחרור אופניים ללא עלות, חיוב בגין דקות רכיבה בפועל.

אופניים חשמליים - דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.

מנוי תלת חודשי

מנוי לתקופה של שלושה חודשים.

אופניים רגילים - שחרור אופניים ללא עלות, חיוב בגין דקות רכיבה בפועל.

אופניים חשמליים - דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.

השכרה חד פעמית,

כוללת תשלום דמי שחרור אופניים

וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.

Consulting

מנוי שנתי

מחיר המנוי: ₪249

אופניים רגילים - תשלום דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל, וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל בתעריף  מוזל.

אופניים חשמליים - תשלום דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל, וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל בתעריף  מוזל.

מנוי תלת חודשי

מחיר המנוי: ₪119

אופניים רגילים - תשלום דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל, וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל בתעריף  מוזל.

אופניים חשמליים - תשלום דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל, וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל בתעריף  מוזל.

image.png
image.png
image.png

מנוי שבועי

מחיר המנוי: ₪49

מנוי לתקופה של 7 ימים.

אופניים רגילים - תשלום דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל, וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל בתעריף  מוזל.

אופניים חשמליים - תשלום דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל, וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל בתעריף  מוזל.

השכרה חד פעמית

לפי דקות

השכרה חד פעמית,

כוללת תשלום דמי שחרור אופניים

וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.

bottom of page